Strømsparetiltak alle travbaner

15.09.2022

Strømsparetiltak på banene

Skrevet av Norsk Trav AS,  14.09.2022

Grunnet de høye strømprisene har landets travbaner sammen sett på mulige tiltak for å begrense kostnadene noe.

For travbanenes del er oppvarming, lys og varmtvann noen av de største postene på strømregningen. Det er diskutert fellesløsninger for samtlige norske totalisatorbaner for å kunne spare kostnader. Beklagelig nok vil dette kunne medføre noe senket servicenivå på banene, men i en presset økonomisk situasjon er dette dessverre nødvendig.

Varmt vann
På løpsdager vil det være tilgang til vaskebokser og varmt vann som tidligere. Det anmodes dog sterkt til alle aktive om ikke å sløse med varmt vann. Det gjør både at kostnadene holdes nede og at det vil være nok varmtvann tilgjengelig også for de som starter i sene løp. Det presiseres at vask av alt utstyr selvsagt skal gjøres i kaldt vann!

Da banene har ulike løsninger for vaskemuligheter vil det utenom løpsdager være vanskelig å få til full likhet på alle banene i forhold til tilgangen til varmtvann. Men alle aktive som er inne på banene for trening må ta høyde for at det kan være begrenset tilgang til varmtvann utenom løpsdagene.

Det har vært fremmet forslag om å skru av varmtvannsberedere for å spare strøm. Dette anses som en lite aktuell løsning da det både er usikkert på om det er noe å spare på dette i forhold til at det krever mye strøm å varme opp vannet igjen, i tillegg til at det er usikkerhet knyttet til hvorvidt dette kan bidra til oppblomstring av legionellabakterier.

Flomlys
Det er store og strømkrevende lysanlegg på norske travbaner. Her er potensiale relativt stort for innsparing i strømkostnader. Daglige ledere på banene og DNT/Norsk Trav anbefaler at det ikke skal tilbys flomlystreninger på kveldstid inntil videre. Det anbefales også å legge eventuelle rutineløp til helger (lørdagsformiddager). For å kompensere for den negative konsekvensen det vil gi for de aktive legges det til rette at det vil være større tilgjengelighet for trening på banene i helgene. Sjekk oppdaterte treningstider på din banens nettsider.

Langsiktige tiltak
Alle banene jobber også hver for seg med å se på litt mer langsiktige tiltak. En del av disse tiltakene vil kreve investeringer. Det er enighet mellom banene om å utveksle erfaringer, og dele gode løsninger med hverandre.